fbpx
 • +66 88 889 6111
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mon - Fri 09.00 - 18.00

บริการรับยื่นวีซ่า

วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (B1/B2)

OVERVIEW วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (B1/B2)  


เป็นวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1), เพื่อพักผ่อนหรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) รูปแบบของวีซ่ามีทั้งการอนุญาตเข้าประเทศได้ครั้งเดียวและได้หลายครั้งและวีซ่าที่ได้รับมีอายุสูงถึง 10 ปี  โดยวีซ่าธุรกิจ/วีซ่าท่องเที่ยวจะแบ่งตามจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ ดังนี้

 • วีซ่าธุรกิจ B-1 (Non-Immigrant Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
 • วีซ่าท่องเที่ยว B-2 (Non-Immigrant Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

 

เงื่อนไขของวีซ่าธุรกิจ, วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (B1/B2)

 • สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่เข้าประเทศ 

 • ผู้ถือวีซ่าวีซ่าธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
การสมัครขอวีซ่าธุรกิจ, วีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (B1/B2)
สามารถยื่นเรื่องโดยตรงได้ที่สำนักงานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียม USD160 หรือ 4,960 บาท 

*ค่าธรรมเนียมในการสมัครขอวีซ่าประเภทนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนหรือโอนเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้ ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติหรือในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกใบสมัครภายหลัง ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่ Fee & Charges  


Visa Fee USA B1 B2

ที่มาของภาพ: ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย

 

หลังจากได้รับวีซ่าแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เมื่อไหร่?
หากท่านได้รับหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินทางได้ทันที และตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง อ่านเพิ่มเติม


เอกสารที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่า

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า DS-160
 2. ใบนัดหมายการสัมภาษณ์ (Appointment Confirmation)
 3. หนังสือเดินทาง (Passport) ปัจจุบันที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 4. ประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทาง (Travel History) ทุกเล่ม (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายสีหน้าตรงเปิดหู พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) จำนวน 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถหาได้จากเว็บเพจนี้
 6. แบบฟอร์ม I-20 ที่มีลายเซ็บรับรองจากทางโรงเรียนหรือโครงการในสหรัฐอเมริกา
 7. ผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา
 8. จดหมายรับรองงาน หรือ เอกสารยืนยันที่มาของรายได้ กรณีทำงานแล้ว
 9. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) จากทางธนาคาร และหลักฐานการเงินอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น สลากออมสิน, ใบหุ้น ฯลฯ
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 13. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 14. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 15. เอกสารการจองของโรงแรมหรือหลักฐานยืนยันการจองที่พัก (ถ้ามี)
 16. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง
 17. จดหมายเชิญ พร้อมแนบสำเนา Passport (กรณีมีคนเชิญ)
 18. แผนผังลาดับญาติ (Family Tree) กรณีให้ญาติเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และความสัมพันธ์ ของทุกคนที่อยู่ในแผนผัง
 19. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากสำนักงานเขตฯ
© 2023 Academic World. All Rights Reserved. Powered by morethanweb