fbpx
 • +66 2 066 6299
 • +66 88 889 6111
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mon - Fri 09.00 - 18.00

บริการรับยื่นวีซ่า

วีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา (F1/M1)

OVERVIEW วีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา (F1/M1)  

เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิยาลัย และสถานศึกษาที่เรียนนั้นจะต้องผ่านการรับรองจาก Student and Exchange Visitor Programme (SEVP) ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลอเมริกา โดยวีซ่านักเรียนที่ได้รับจะมีอายุตามหลักสูตรการเรียน/ระยะเวลาของผู้เรียน/การพิจรณาของสถานทูตฯ ไม่เกิน 5 ปี  โดยจะแบ่งตามจุดประสงค์ของการเรียน ดังนี้

 • วีซ่านักเรียน F-1 (Non-Immigrant Visa) สำหรับนักเรียนที่ต้องการข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆที่มีระยะเวลามากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • วีซ่านักเรียนสายวิชาชีพ M-1 (Non-Immigrant Visa)  สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรสายอาชีพแบบเต็มเวลา หรือด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมใดๆที่จัดโดยสถาบันในสหรัฐอเมริกา

*ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภทและโอกาสทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ที่เว็บไซต์ Education USA

 

เงื่อนไขของวีซ่านักเรียน (F1/M1) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ลงทะเบียนเรียน 1 เดือน ขึ้นไป สามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้
 • นักเรียนที่มีวีซ่า F1 มีโอกาสในการทำงานค่อนข้างจำกัด นักเรียนสามารถรับการว่าจ้างงานโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านศึกษาอยู่ (DSO)  และนักเรียนต้องยังคงสถานภาพอยู่ในระบบฐานข้อมูลนักเรียน SEVIS  โดยการทำงานจะเแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
  1. นักเรียนที่มีวีซ่า F1 สามารถทำงานในสถานศึกษาได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงตามกฎหมายของแต่ละเมือง หรือ รัฐ นั้นๆ
  2. สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาสามารถฝึกงานในขณะที่กำลังเรียนอยู่/ช่วงระหว่างภาคการศึกษา/ปิดภาคการศึกษา ได้หลังจากคงสถานะการเป็นนักเรียน Full-time มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ซึ่งการฝึกงานนี้เรียกว่า CPT ย่อมาจาก Curricular Practical Training  และงานที่ฝึกนั้นจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน (หากเลือกฝึกงานแบบ CPT แล้วจะไม่สามารถขอยื่นเรื่องเพื่อฝึกงานแบบ OPT หลังจากเรียนจบได้)
  3. การฝึกงานหลังจากเรียนจบ เรียกว่า OPT ย่อมาจาก Optional Practical Training  โดยหลังจากนักเรียนได้เรียนจบในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทจะสามารถยื่นเรื่องอยู่ต่อในประเทษสหรัฐอมเริกาเพื่อขอฝึกงานได้สูงสุด 12 เดือนโดยการฝึกงานนั้นจะเป็นแบบไม่มีค่าจ้างหรือแบบมีค่าจ้างก็ได้ 

 • วีซ่านักเรียนไม่สามารถต่ออายุวีซ่าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

 

การสมัครขอวีซ่านักเรียน (F1/M1) เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถยื่นเรื่องโดยตรงได้ที่สำนักงานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียม Student visa F-1 หรือ M1 จำนวน USD160 หรือ 4,960 บาท 
 • ค่า SEVIS Fee จำนวน USD350 
 • ค่า Reciprocity Fee USD40 *ชำระให้สถานทูตฯ กรณีได้รับอนุมัติวีซ่า

*ค่าธรรมเนียมในการสมัครขอวีซ่าประเภทนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนหรือโอนเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้ ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติหรือในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกใบสมัครภายหลัง ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่ Fee & Charges และท่านสามารถศึกษาคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ได้ ที่นี่ 
Visa Fee USA F1 M1

ที่มาของภาพ: ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย

 

หลังจากได้รับวีซ่าแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เมื่อไหร่?
วีซ่านักเรียนสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินหนึ่งเดือน (30 วัน) ก่อนวันเริ่มหลักสูตรที่ปรากฏอยู่บนเอกสารแบบฟอร์ม I-20 และตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง อ่านเพิ่มเติม


เอกสารที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่า

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า DS-160
 2. ใบนัดหมายการสัมภาษณ์ (Appointment Confirmation)
 3. ใบเสร็จการชำระเงินค่า SEVIS Fee
 4. เอกสาร I-20 ตัวจริงที่มีลายเซ็นรับรองจากทางโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา
 5. หนังสือเดินทางของผู้สมัคร (Passport) ปัจจุบันที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 6. ประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทาง (Travel History) ทุกเล่ม (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายสีหน้าตรงเปิดหู พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) จำนวน 1 รูป  ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถหาได้จากเว็บเพจนี้
 8. ผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 9. จดหมายรับรองงาน หรือ เอกสารยืนยันที่มาของรายได้
 10. ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOFEL, TOEIC (ถ้ามี)
 11. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) จากทางธนาคาร และหลักฐานการเงินอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น สลากออมสิน, ใบหุ้น ฯลฯ
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน
 13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 14. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 15. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 16. แผนผังลาดับญาติ (Family Tree) กรณีให้ญาติเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และความสัมพันธ์ ของทุกคนที่อยู่ในแผนผัง
 17. กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย
 18. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากสำนักงานเขตฯ

สำหรับคู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (ที่มีสถานภาพโสด) ของผู้ถือวีซ่านักเรียนประเภท F1/M1 สามารถขอวีซ่าเพื่อติดตามผู้ถือวีซ่าหลักไปพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยผู้สมัครที่มีผู้ติดตามต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือวีซ่านักเรียนกับคู่สมรสและ/หรือบุตร (เช่น ใบสำคัญการสมรสและสูติบัตร)
 2. โดยทั่วไปสมาชิกในครอบครัวควรเลือกยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมกัน แต่ในกรณีที่คู่สมรสและ/หรือบุตรต้องยื่นคำร้องเองในภายหลัง คู่สมรสและ/หรือบุตรควรนำสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของผู้ถือวีซ่านักเรียนหลักติดตัวมาพร้อมกับเอกสารที่กำหนดไว้ทั้งหมดอื่นๆด้วย
© 2024 Academic World. All Rights Reserved. Powered by morethanweb