หลักสูตรภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ

General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่จำกัดระยะเวลา โดยจะแบ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลายระดับชั้น เริ่มจากระดับต้นไปจนถึงระดับสูง (Beginner - Advance) General English เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันประกอบไปด้วยการเรียนของทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

English Academic Purpose (EAP) เป็นการเรียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะได้เรียนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนแล้ว นักเรียนจะได้เรียนการเขียนรายงาน (Essay), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย  สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร EAP โดยมากจะมี Pathway เพื่อสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

IELTS Preparation เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ, แบบฝึกหัด และแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ต่างๆไปสอบ IELTS ให้ได้คะแนนที่สูง

High School Preparation หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่อายุ 13-17 ปีโดยประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ต่างประเทศ

Study Tour หรือ Summer Course คือหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นที่เปิดรับนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับกิจกรรมท่องเที่ยวของเมืองนั้นๆ โดย Study Tour จะเดินทางไปเป็นกลุ่มโดยจะมีผู้นำกรุ๊ปอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ 

Business English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและเพื่อการติดต่อธุรกิจ หลักสูตรการเรียน Business English ประกอบไปด้วยการเขียนจดหมายธุรกิจ, การเขียนอีเมล์ธุรกิจ, การเข้าร่วมประชุม และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

English for TESOL เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ, แบบฝึกหัด และแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ต่างๆไปสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนที่สูง

 

ติดต่อขอข้อมูลการไปเรียนต่อต่างประเทศได้ที่ 02 066 6299  061 818 2288  085 115 9115

บริการสมัครเรียน จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มวีซ่า 
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน