คำถามเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา

คำถามและข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา

การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยวีซ่านักเรียน: วีซ่านักเรียนสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินหนึ่งเดือน (30 วัน) ก่อนวันเริ่มหลักสูตรที่ปรากฏอยู่บนเอกสารแบบฟอร์ม I-20

ระยะเวลาการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา: เมื่อเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่จะติดบัตร I-94 (I-94 Arrival-Departure Record) ไว้กับหนังสือเดินทางของท่าน เพื่อบันทึกการเดินทางเข้า-ออกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบัตรนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งแสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา จะแจ้งวันที่หรือระยะเวลาของสถานะของท่านที่สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Duration of Status - D/S) ที่ตรงบนมุมขวาล่างของบัตร ถ้าแบบฟอร์มI-94 ระบุวันที่ไว้ นั่นหมายความว่าท่านต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ระบุ ซึ่งวันที่ที่แสดงอยู่บนแบบฟอร์มI-94 ของท่าน ถือเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงวันที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านไม่สามารถใช้วันหมดอายุของวีซ่าเป็นสิ่งบอกระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งวีซ่านักเรียนสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดอายุของวีซ่านักเรียนที่ท่านได้รับและท่านจะต้องมีสถานะของนักเรียนเต็มเวลา คือมีเอการ I-20 ที่ยังไม่หมดอายุรองรับอยู่ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ทำหน้ายืนยันการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหาย: ท่านยังคงสามารถเข้าสัมภาษณ์ตามเวลาที่ได้นัดไว้ได้ พร้อมเอกสารการสมัครที่กำหนดทั้งหมด

มีวีซ่าอเมริกาอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเดิมที่หมดอายุไปแล้ว: ท่านสามารถถือพาสปอร์ตเล่มเดิมที่มีหน้าวีซ่าอเมริกาอยู่ และพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (เล่มใหม่) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

เปลี่ยนชื่อใหม่: วีซ่าเดิมที่ยังไม่หมดอายุ แต่มีการเปลี่ยนชื่อ (ด้วยการสมรสหรือด้วยเหตุผลอื่น) ท่านยังสามารถใช้วีซ่าเดิมที่มีอยู่ได้ แต่จะต้องนำหลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตัวไปแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว) หากท่านต้องการหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถสมัครขอวีซ่าใหม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามกระบวนการสมัครวีซ่าตามปกติใหม่อีกครั้ง

เกณฑ์การอนุมัติวีซ่า: เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตอเมริกาจะพิจารณาการสมัครขอวีซ่าอเมริกาเป็นกรณีไป ซึ่งจะไม่มีเอกสารใดๆสามารถรับประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับการอนุมัติวีซ่า(หรือถูกปฏิเสธวีซ่า) เนื่องจากในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ซึ่งเอกสารที่ทำให้บุคคลหนึ่งได้รับการอนุมัติวีซ่า อาจใช้ไม่ได้กับกรณีอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการสมัครขอวีซ่าอเมริกามิได้ใช้เอกสารเป็นหลัก หากแต่ในวันที่สัมภาษณ์วีซ่า ผู้สมัครวีซ่าจะต้องแสดงถึงความผูกพันต่อประเทศของตน และแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะไม่กระทำการใดๆที่ผิดต่อเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภท

ACADEMIC WORLD บริการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

เราคือทีมงานที่มากด้วยประการณ์ทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน โทร: 02 066 6299 / 061 818 2288 / 085 115 9115